Over ons

Verantwoord beleggen

Op deze pagina

Integraal in onze beleggingsfilosofie

Maatschappelijk Verantwoord Beleggen (MVB) is een concept dat al sinds jaar en dag deel uitmaakt van ons beleggingsonderzoek, onze beleggingsbeslissingen en onze bredere bedrijfsfilosofie. De beweegredenen voor verantwoord beleggen zijn duidelijk: toekomstgerichte bedrijven met duurzame bedrijfsmodellen zijn beter in staat om waarde te creëren voor alle stakeholders, waaronder de aandeelhouders. We waren een van de eerste ondertekenaars van de Principles for Responsible Investment (PRI) van de Verenigde Naties en verantwoord beleggen is al ruim tien jaar een pijler van onze activiteiten.
 • In onze benadering van MVB leggen we sterk het accent op onderzoek, dat inherent is aan ons beleggingsproces.
 • Ons onderzoek wordt ondersteund door bedrijfseigen MVB-scores aan de hand waarvan we materiële ESG-risico’s en -kansen in kaart brengen voor ruim 8000 bedrijven over de hele wereld.
 • Voor actieve beheerders is betrokkenheid van groot belang, en we hebben onze sporen verdiend bij het teweegbrengen van positieve verandering door bestuurspraktijken te beoordelen en gebruik te maken van ons stemrecht.
 • We hebben een stevig verankerde samenwerkingscultuur die ten grondslag ligt aan onze onderzoeksactiviteiten en beleggingsbenadering.
PRI rating NL

Bij Columbia Threadneedle Investments willen we het vermogen van onze cliënten op verantwoorde wijze beheren door de allocatie van hun kapitaal te baseren op gedegen onderzoek en een goede governance. Doordat we bij ons onderzoek rekening houden met ESG-aspecten, krijgen we een vollediger beeld van de risico’s en rendementsvooruitzichten van alle beleggingsmogelijkheden.

Onderzoek

Een uitgebreid onderzoeksnetwerk
Wij zijn van mening dat onderzoek naar verantwoord beleggen een fundamenteel karakter heeft. Wij verrichten oorspronkelijk, onafhankelijk en toekomstgericht onderzoek dat tot doel heeft onze cliënten op de lange termijn een consistent rendement te bieden.
Onze portefeuillebeheerders gebruiken de aanvullende inzichten van ESG-factoren om de duurzaamheid en waardecreatie op lange termijn van bedrijven in de portefeuille te beoordelen. Door deze ESG-factoren op te nemen in ons beleggingsproces kunnen ze hun beleggingsbeslissingen beter onderbouwen.
Onze bedrijfseigen MVB-scores weerspiegelen onze datagestuurde, empirische benadering en bieden ons beleggingsteam een solide MVB-referentiekader om materiële ESG-risico’s en -kansen voor ruim 8000 bedrijven over de hele wereld in kaart te brengen. Behalve onze eigen analyses verrichten onze MVB-analisten ook onafhankelijk duurzaamheidsonderzoek per thema, dat beleggingsinzichten oplevert voor meerdere sectoren en een breder beeld geeft van de beleggingsmogelijkheden.
RI factors NL
Samenwerking komt besluitvorming ten goede
Onze MVB-analisten vormen een vast onderdeel van ons wereldwijde onderzoeksteam en hanteren dezelfde rapportagelijnen. Onze onderzoekscultuur is stevig verankerd in onze teams voor aandelen, obligaties, vastgoed, macro en datawetenschap, die voortdurend samenwerken en inzichten delen.Deze samenwerking zorgt ervoor dat onze beleggingsbeslissingen en onze beoordeling van bestuurspraktijken beter onderbouwd zijn en maakt het eenvoudiger om materiële kansen en risico’s in kaart te brengen, zodat we de belangen van onze cliënten beter kunnen behartigen en het kapitaal dat ze ons hebben toevertrouwd beter kunnen beschermen.
Kansen en risico’s in kaart brengen: een thematische benadering
Behalve een kwantitatieve beoordeling voeren onze MVB-analisten ook kwalitatieve analyses uit van bedrijven, sectoren en thema’s die betrekking hebben op ESG en andere duurzaamheidsaspecten. We richten ons met name op 8 van de 17 duurzame ontwikkelingsdoelen (Sustainable Development Goals – SDG’s) van de Verenigde Naties die we het meest relevant achten voor beleggingen. In het kader van ons thematisch onderzoek analyseren we beleggingsthema’s zoals de energietransitie, de ontwikkeling van menselijk kapitaal en het beleid inzake CO2-uitstoot. Deze thematische benadering brengt risico’s en kansen voor sectoren en bedrijven in kaart, waarbij verantwoord beleggen steevast het uitgangspunt vormt.
Thematic approach NL
Bekijk hier ons laatste ‘Responsible Investment Quarterly’ rapport:

PDF

Q2 2021 RI Report (Retail)
Bekijk eerdere rapporten:

PDF

Q1 2021 RI Report (Retail)

PDF

Q4 2020 RI Report (Retail)

PDF

Q3 2020 RI Report (Retail)

Bedrijfseigen analysemethoden

Materiële risico’s en kansen in kaart brengen

Als actief beheerder is het onze taak om factoren in de gaten te houden die een risico vormen voor de beleggingen van onze cliënten – of die bijdragen aan de groei van hun kapitaal.

Met onze bedrijfseigen MVB-scores, die we sinds 2018 hanteren, beschikt ons beleggingsteam over een solide ESG-referentiekader en een uitgebreide analyse van ruim 8000 bedrijven over de hele wereld. Zo kunnen we meer materiële risico’s en kansen in kaart brengen dan met conventionele analyses mogelijk zou zijn, en daardoor vormen de scores een cruciaal onderdeel van ons instrumentarium voor fundamenteel onderzoek.

Bestuurspraktijken

Verandering op gang brengen
Onze beoordeling van bestuurspraktijken biedt ons extra inzicht in onze blootstelling aan risico’s en kansen die van invloed zijn op ons vermogen om duurzame waarde te creëren voor onze cliënten.
We voldoen aan diverse wereldwijde normen voor bestuurspraktijken, waaronder de Stewardship Code in het Verenigd Koninkrijk, waar we geregistreerd staan als een “Tier I”-vermogensbeheerder, en de Investor Stewardship Group (ISG) Principles.
Betrokkenheid: een nieuwe kijk op beleggen voor alle beleggingscategorieën.
We spannen ons in om via onderzoek meer inzicht te verkrijgen, relaties tot stand te brengen met bedrijven en aan te zetten tot veranderingen. Wij denken dat betrokkenheid een positieve impact heeft op onderzoeksactiviteiten en beleggingsbeheer: het signaleert keerpunten en langetermijntrends en beïnvloedt de manier waarop bedrijven omgaan met ESG-risico’s en duurzaamheid.
Bij de beslissing om al dan niet betrokken te zijn , houden we rekening met meerdere factoren:
 • het materiële belang van een probleem bij het bedrijf;
 • het risico voor onze cliënten
 • de omvang van onze belegging;
 • onze kans om samen te werken;
 • en ons vermogen om verandering teweeg te brengen.
Meeting
Voordat we instappen formuleren we heldere doelen, en we houden regelmatig de vinger aan de pols. We verspreiden de onderzoeks- en analysegegevens die voortkomen uit deze monitoring wereldwijd binnen ons bedrijf.
Stemmen bij volmacht: de stem van onze cliënten laten horen
We nemen actief deel aan stemmingen tijdens aandeelhoudersvergaderingen. We zien dit als een van de meest doeltreffende manieren om de governance, het management en de strategie van een bedrijf goed of af te keuren, en een actieve manier om bij te dragen aan positieve verandering. Voor onze cliënten maken we in alle markten gebruik van ons stemrecht, en voor al onze fondsen en namens alle cliënten die ons hiertoe machtigen brengen we onze stem uit. We stemmen met inachtneming van alle relevante factoren die op lange termijn het beste economische resultaat opleveren.
Elk jaar brengen we volmachtstemmen uit tijdens circa 6500 aandeelhoudersvergaderingen in 70 landen.

Klimaatverandering

Veranderende klimaatinzichten
We nemen het klimaat in aanmerking bij onze onderzoeksactiviteiten en bij de beoordeling van bestuurspraktijken; dit omvat betrokkenheid en uitoefening van stemrecht. We richten ons met name op klimaatveranderingsvraagstukken die van materieel belang zijn voor onze beleggingen. Zo zijn klimaatvraagstukken in financieel opzicht van materieel belang voor de nutssector, de fossiele energiesector en de chemische sector, en dus schenken we in die gevallen extra aandacht aan klimaatverandering.
Bij het bestuderen van klimaatverandering en materiële klimaatrisico’s baseren we ons op het door de Sustainability Accounting Standards Board (SASB) ontwikkelde materialiteitskader en de verslagleggingsstandaarden van de Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD). Ook werken we samen met het CDP (voorheen Carbon Disclosure Project), een non-profitorganisatie die bedrijven helpt bij het rapporteren van hun milieu-impact.
Climate change

Samenwerkingsverbanden binnen bedrijfstakken

Ondertekenaars en lidmaatschappen: coalities om MVB te bevorderen
We bevorderen verantwoord beleggen door deel te nemen aan werkgroepen en initiatieven binnen bedrijfstakken.
Ook tonen we onze betrokkenheid bij verantwoord beleggen door ons aan te sluiten bij diverse gedragscodes en werkgroepen, waaronder:
 • De Principles for Responsible Investment (PRI) van de Verenigde Naties. In 2006 waren we een van de eersten die deze principes onderschreven. Daaruit blijkt dat verantwoord beleggen al ruim tien jaar lang een pijler van onze activiteiten is.
Signatory of PRI logo
 • UK Stewardship Code. Deze gedragscode, die in het leven werd geroepen door de Britse Financial Reporting Council, zet een aantal gezamenlijk overeengekomen principes voor institutionele beleggers inzake bestuurspraktijken uiteen. Dankzij deze principes brengt de gedragscode een verbetering in de kwaliteit van de relaties tussen institutionele beleggers en bedrijven teweeg. Een meer doeltreffende en efficiënte governance komt het risicogewogen langetermijnrendement van aandeelhouders ten goede.
 • Investor Stewardship Group. Dit Amerikaanse netwerk van beleggers en vermogensbeheerders ondersteunt goede praktijken op het gebied van beleggingsbeheer en corporate governance.
ISG logo
 • UK Women in Finance Charter. We waren de eerste vermogensbeheerder die dit handvest ondertekende. Ondertekenaars pleiten voor een grotere arbeidsparticipatie van vrouwen in de financiële sector. Ook stellen ze doelen en implementeren ze bij hun organisatie passende strategieën en rapporteren ze over de geboekte vooruitgang.
Initiatieven: winst genereren
We hebben op diverse thematische en beleidsinitiatieven samengewerkt, waaronder:
 • De invoering van groene staatsobligaties in het Verenigd Koninkrijk. Het idee van een groene staatsobligatie komt voort uit het feit dat wereldwijd steeds meer groene en sociale obligaties worden uitgegeven. Het is een belangrijke stap vooruit om te komen tot een wereldwijde markt voor groene obligaties doordat het laat zien hoe het aantrekken van kapitaal milieuvoordelen kan opleveren, ongelijkheid kan verminderen, en ons kan helpen bij wederopbouwactiviteiten (‘build back better’).
Initiatives arrows

Beleid en toelichtingen

Bekijk onze toelichtingen:

PDF

Sustainable Finance Disclosure Regulation – Artikel 3 & 5

PDF

Sustainable Finance Disclosure Regulation – Artikel 4

PDF

Sustainable Finance Disclosure Regulation – Artikel 10 – Columbia Threadneedle (Lux) Sustainable Outcomes Pan European Equity

PDF

Sustainable Finance Disclosure Regulation – Artikel 10 – Threadneedle (Lux) Emerging Markets ESG Equities

PDF

Sustainable Finance Disclosure Regulation – Artikel 10 – Columbia Threadneedle (Lux) Sustainable Outcomes Global Equity

PDF

Sustainable Finance Disclosure Regulation – Artikel 10 – Threadneedle (Lux) European Social Bond

PDF

Sustainable Finance Disclosure Regulation – Artikel 10 – Threadneedle (Lux) Pan European ESG Equities

Glossary

A

Adverse impact

The main, potential negative effects on sustainability factors in investments based on criteria defined by European regulators.

Aggregate sustainability risk exposure

The overall sustainability risk faced by a company or portfolio, taking account of a range of issues such as climate risk and ESG factors.

B

Best-in-class​

Best-in-class strategies try to make their portfolios better on ESG issues and/or carbon characteristics by excluding certain investments deemed negative in that respect or including certain investments deemed positive in that respect.

C

Carbon footprint

The carbon emissions and carbon intensity of a portfolio, compared with its investment universe (benchmark). The benchmark might be, for example, companies in the FTSE 100.

Carbon intensity

A company’s carbon emissions, relative to the size of the business. This allows investors to compare the company’s carbon efficiency with its competitors’.

Climate risk

The risk that an investment’s value could be harmed by climate issues such as global warming, energy transition and climate regulation. Investors normally assess climate risk by looking at carbon footprint data, climate adaptation risk, physical risk and stranded assets.

Climate adaptation risk

See Transition Risk.

Controversies

A company’s operational failures or everyday practices that have severe consequences for workers, customers, shareholders, wider society and the environment. Examples are poor employee relations, human rights abuses, failure to follow regulations, and pollution. Controversies help to indicate the quality of a company.

Corporate governance

The way that companies are organised and led. We look at how well companies are sticking to good practices set out in Corporate Governance Codes, which vary from country to country. Corporate governance is also part of the ‘G’ in ESG. In this context Governance may focus on the operational and management practices relating to social and environment aspects of the business.

Corporate Social Responsibility (CSR)

A company’s approach to (and engagement with) its stakeholders and the communities it operates in, reflecting its responsibility towards people and planet.

D

Decarbonisation

The reduction of the carbon emissions associated with a region, country, industry or organisation. It can also refer to the reduction of the carbon emissions associated with a fund’s investments.

Divestment

The opposite of investment. In other words, either reducing or exiting an investment. We divest if we think the potential risks of investing in a company outweigh the potential returns. This may be because we have lost confidence in a company’s leadership, strategy, practices or prospects .

E

Engagement

Talking to members of the board or management of a company – a two-way process that we might initiate, or the company might initiate. We use engagement to understand companies better. We also use it to give feedback, offer advice and seek changes – including change relating to ESG and climate risk. Engagement also means consulting with government and collaborating with other investors to influence policy and shape debate.

Environmental

The “E” in ESG. This covers a focus on significant environmental risks and their management. In a climate change context it is a focus on the risks associated with a business having to adapt to climate change requirements or the physical impacts of climate change. We also look at companies’ environmental opportunities due to changing consumer demands, policy changes, technology and innovation.

ESG

Short for environmental, social and governance. Investors consider companies’ ESG risks and how well they are managed. To do this, we use the Sustainability Accounting Standards Board (SASB) framework. Considering ESG gives us a different perspective on how good an investment might be.

ESG integration

Always taking account of ESG issues when assessing potential investment opportunities and monitoring the investments in a portfolio.

ESG ratings

Many investment managers use external providers, such as MSCI, to rate companies on their ESG practices. Each provider has its own way of doing things, so ESG scores can vary radically from one provider to another. We run our own ESG system to rate companies. This is based on 77 standards, each for a different industry, produced by the Sustainability Accounting Standards Board.

Ethical investing

An ethical approach excludes investments that conflict with the client values and ethics that a fund is seeking to reflect. There are many different activities or issues that people prioritise as ethical. Common examples include tobacco, adult entertainment, controversial weapons, coal or activities that contravene religious social teaching.

Exclusion

Excluding companies from a portfolio. Exclusions can also be used to set minimum standards or characteristics for inclusion of investments in portfolios. Fund managers may exclude entire industries (e.g. tobacco), companies involved in ethically questionable activities (e.g. gambling), companies that fail to meet certain ESG standards, and companies with a bad carbon intensity.

F

Fundamental analysis/research

Using research to work out the true value of an investment, rather than its current price. Many factors contribute to this, including responsible investment factors. Responsible investment helps us understand the quality of a company, its scope to develop and improve (e.g. in response to climate transition) and its prospects (through making money from responding to sustainability issues). Even if a company is good, it is unlikely to offer good investment returns if this is already reflected in the share price.

G

Green bonds

Debt issued by companies or governments, with the money raised earmarked for green initiatives such as building renewable energy facilities.

Greenwashing

Insincere approaches to climate change and other ESG issues by companies, including investment management firms. For example, an investment manager may label a fund as an ESG fund, even if it does not adopt ESG integration in practice.

I

Impact investing

Investing in companies and projects that aim to achieve a positive impact for people and the planet, as well as earning a financial return. For example, investing in affordable housing.

International Labour Organisation (ILO)

A United Nations agency, often abbreviated to “ILO”, that sets international standards for fairness and safety at work. The ILO standards are commonly used by investors to assess how serious a corporate controversy is.

M

Materiality

An ESG issue is “material” if it is likely to have a significant positive or negative effect on a company’s value or performance.