Koolstofafvang en -opslag: kansen in een snelgroeiende markt
Inzichten

Koolstofafvang en -opslag: kansen in een snelgroeiende markt

We hebben al flinke stappen gezet in de richting van een koolstofarme toekomst1: de landen die hebben toegezegd naar netto-nul te streven,vertegenwoordigen inmiddels al ruim 80% van de mondiale uitstoot. Daarnaast hebben 700 van 's werelds grootste bedrijven al dergelijke toezeggingen gedaan.

Het afvangen en opslaan van CO2 (Carbon Capture and Storage, CCS) is van essentieel belang om deze doelstelling te bereiken. Onder de noemer ‘CCS’ vinden we een verzameling technologieën waarmee vanuit een puntbron uitgestoten koolstofdioxide (CO2) kan worden afgevangen en opgeslagen. Het CCS-proces is drieledig:

  • Afvangen – Hierbij wordt de CO2 gefilterd uit de overige uitgestoten gassen op grote industriële verwerkingsinstallaties zoals kolen- en gascentrales, staalfabrieken en cementfabrieken.
  • Transporteren – In dit stadium wordt de afgevangen CO2 samengeperst en getransporteerd naar een geschikte geologische opslagplaats.
  • Opslaan – De CO2 wordt geïnjecteerd in rotsformaties diep onder de grond.

In dit artikel leggen we uit hoe CCS het verschil kan maken, waarom er steeds meer in geïnvesteerd wordt en hoe beleggers kunnen inspelen op de talloze kansen in deze potentieel revolutionaire technologie.

Een verschil maken met CCS

Volgens het Internationaal Energieagentschap (IEA) kunnen de netto-nuldoelstellingen niet behaald worden ónder CCS. Het is dus geen extra hulpmiddel2. In de zware industrie, zoals cement, staal en petrochemie, waar de uitstoot niet met elektrificatie of hernieuwbare energie gereduceerd kan worden, is CCS het enige realistische alternatief. Het is dus een essentiële oplossing voor de decarbonisatie van de olie- en gassector (Figuur 1).

Op zijn routekaart voor netto-nul uitstoot schat de IEA dan ook dat CCS-oplossingen de broeikasgasemissies tot wel 15% zouden kunnen beperken.

Figuur 1: Bijdrage van CCS aan CO2-emissiereductie op sectorniveau

Figure 1 - CCS contribution to sector CO2 emission reductions

Bron: Liberium, 2023

CCS-technologieën bestaan weliswaar al enige tijd, maar momenteel wordt het gebruik door drie drijfveren extra gestimuleerd: beleidsstimulansen, een aantrekkelijker financieel plaatje en een nieuwe infrastructuur.

Beleid Op het beleidstoneel zagen we bijvoorbeeld de Inflation Reduction Act (IRA) en de Infrastructure Bill, waarmee de Amerikaanse overheid een aanzienlijke financiële stimulans biedt voor de verdere ontwikkeling van
deze technologieën. Met de IRA werd de belastingkorting voor CCS met meer dan 70% opgehoogd tot USD 85 per ton afgevangen CO2 (Figuur 2). Omdat de wet voorschrijft dat projecten alleen in aanmerking komen voor deze tegemoetkomingen als ze uiterlijk in 2032 in aanbouw zijn, is er ook reden om tijdig in actie te komen.

Figuur 2: eerdere ’45Q’-belastingkorting t.o.v. huidige IRAtegemoetkoming

Figure 2 - Prior 45Q credits vs. new IRA credits

Bron: Analyse van Columbia Threadneedle Investments, november 2023

Tegelijkertijd is er met de Infrastructure Bill USD 12 miljard aan het Department of Energy (DoE) ter beschikking gesteld voor CCS3, en dit geld wordt al volop geïnvesteerd. Zo reserveerde het DoE in augustus USD 1,2 miljard voor de ontwikkeling van afvanghubs rechtstreeks uit de lucht in Louisiana en Texas, in samenwerking met ondernemingen uit de particuliere sector, zoals Occidental Petroleum, Climeworks Corporation en Heirloom Carbon Technologies4. In oktober kondigde het DoE USD 7 miljard aan financiering aan voor de eerste schone waterstofhubs van de Verenigde Staten. Van de zeven hubs gaan er vier blauwe waterstof produceren: dat is waterstof gemaakt uit aardgas, in combinatie met afvang en opslag van CO25.

Dalende kosten De kosten van CCS variëren naargelang de industrie waar de technologie gebruikt wordt. Bij industriële processen met een hoge CO2-concentratie kost het afvangen minder. Ook de toegang tot transport en opslag wegen mee in de uiteindelijke kosten. Dankzij de IRA-belastingkortingen zijn CCS-projecten voor uiterst geconcentreerde CO2-stromen, zoals uit aardgas, ethanol en ammoniak inmiddels
rendabel. Het financiële plaatje is ook aanzienlijk verbeterd voor industriële processen met een lagere CO2-concentratie, zoals cement en staal (Figuur 3).

Figuur 3: kosten van CCS voor verschillende industriële sectoren

Figure 3 - cost of CCS for different industries

Bron: BNEF, marktvooruitzichten van Columbia Threadneedle Investments, 2023

Daarnaast zijn er ook technologieën waarmee de kosten rondom CCS fors kunnen worden gedrukt. Maar aangezien de meeste afvangtechnologieën nog in de kinderschoenen staan, kunnen we nog geen grootse kostenbesparingen verwachten. In het kader van ons doorlopend onderzoek, blijven we de incrementele verbeteringen én onvervalste doorbraken in deze technologieën nauwlettend volgen.

Het commercieel meest rendabele type CO2-afvangtechnologie is chemische absorptie in vloeibare oplosmiddelen. Hier wordt eraan gewerkt om de kosten te drukken door oplosmiddelen te ontwikkelen die langer meegaan op lagere temperaturen en door nieuwe absorptiemiddelen te bedenken. Een aantal particuliere ondernemingen schat dat deze inspanningen over de komende vijf jaar een kostenbesparing van 30% à 50% kunnen opleveren6.

Uitbouw van de infrastructuur Hoewel er steeds meer in de infrastructuur wordt geïnvesteerd, blijft de ontwikkeling van CCS een kipen-eiprobleem. Om opslaginstallaties te bouwen, moeten bedrijven erop kunnen vertrouwen dat er voldoende afvang- en transportinfrastructuur wordt opgezet. Ondanks dit vraagstuk werden er het afgelopen jaar wezenlijk meer CO2-opslagprojecten aangekondigd. Als deze ook allemaal worden opgeleverd, komt er een beter evenwicht tussen afvang en opslag tot stand (Figuur 4).

Figuur 4: Operationele en aangekondigde afvang- en opslagcapaciteit

Figure 4 - Operational and announced capture and storage capacity

Source: IEA, 2023

Daarnaast zijn er ook flinke stappen gemaakt met de transportinfrastructuur in de VS. Met de overname van Denby, ontwikkelaar van oplossingen voor koolstofemissie, door Exxon7 in augustus 2023 heeft Exxon nu toegang tot de grootste CO2- pijpleiding van de VS: deze is zo’n 2.000 kilometer lang en telt twintig opslaginstallaties. Deze overname wordt opgevat als een doorslaggevende stap in Exxons plan om een grootschalige CCShub in de omgeving van Houston op te zetten. In het midwesten van de VS werken particuliere infrastructuurontwikkelaars aan drie projecten verspreid over vijf staten om CCS-hubs op te zetten voor een ethanolproductiecluster.

Maar er blijven obstakels Misschien wel het grootste obstakel dat de CCS-infrastructuur in de weg staat, zijn de vergunningen en de ontwikkeling. Dit kan wel vier jaar duren voor pijpleidingen en opslaginstallaties, waarbij sommige projecten vertraging oplopen of zelfs worden tegengehouden door weerstand uit lokale gemeenschappen. Zelfs áls een project groen licht krijgt, kan de oplevering nog jaren duren vanwege de inherente complexiteit ervan.

Hoewel de groei van de transport- en opslaginfrastructuur
veelbelovend is, blijft het onzeker of ze gelijke tred kunnen houden met de groei van de afvangsector. De CCS-markt kan alleen effectief opgeschaald worden als alle drie de componenten gelijkwaardig groeien.

Aanzienlijke investeringen blijven nodig

CCS is weliswaar een veelbelovende oplossing, maar er moet aanzienlijk in geïnvesteerd worden. Naar schatting van het IEA is er tot 2030 USD 1 biljoen aan investeringen nodig en tegen 2050 zelfs USD 3 biljoen8. De schaalgrootte die hiervoor nodig is, levert interessante kansen op voor investeerders, maar de markt wordt ook geplaagd door economische en operationele uitdagingen. In Figuur 5 zijn de belangrijkste uitdagingen en katalysatoren uitgelicht.

Figuur 5: uitdagingen en katalysatoren

Figure 5 - challenges and catalysts

Er duiken volop mogelijkheden op

Voor de ontwikkeling van CCS is een decennialange adem nodig, waarbij er volop kansen zijn om te investeren in de gehele waardeketen, van de afvang en het transport tot de opslag (Figuur 6). De Verenigde Staten bieden wat ons betreft het meest ondersteunende beleid en de aantrekkelijkste beleggingskansen.

Figuur 6: de CCS-waardeketen

Figure 6 - the CCS value chain

Bron: Columbia Threadneedle Investments

Op het moment van schrijven zijn grote olie- en gasbedrijven als Exxon en Occidental Petroleum en industriële gasbedrijven als Linde en Air Liquide verantwoordelijk voor het leeuwendeel van de investeringen in CCS. Wat ons betreft zijn dergelijke ondernemingen het best in staat om te profiteren van de toekomstige groei van dit marktsegment.

Maar ze zijn niet de enige: deze groei biedt volop beleggingskansen voor allerlei verschillende niveaus van risicobereidheid en rendementsdoelen. Neem bijvoorbeeld gespecialiseerde bedrijven die werken aan een nieuwe generatie afvangtechnologie, ontwikkelaars die bestaande infrastructuur omvormen tot CCS-pijpleidingen en gespecialiseerde leveranciers van seismische gegevens en het ontwerp, de monitoring en de productie van apparatuur.

Conclusie

CCS kan zich ontpoppen tot een belangrijke spil in het verwezenlijken van ambitieuze emissiereductiedoelstellingen. Nadat de voortgang jarenlang met horten en stoten is verlopen, zien we bemoedigende signalen in de toegenomen investeringen in CCS-infrastructuur dankzij stimulerend beleid en een verbeterd financieel plaatje. Maar voorzichtigheid blijft geboden, aangezien er knelpunten blijven bestaan. Iedereen die overweegt om in CCS-technologieën te investeren, willen we op het hart drukken om zijn of haar beleggingsbeslissingen te laten leiden door een diepgaand inzicht in de technologieën, beleidsstukken, projecten en beperkingen van de markt.

4 april 2024
Natalia Luna
Senior Thematic Investment Analyst, Global Research
Artikel delen
Share on linkedin
Share on email
Belangrijkste onderwerpen
Gerelateerde onderwerpen
Listen on Stitcher badge
Artikel delen
Share on linkedin
Share on email
Belangrijkste onderwerpen
Gerelateerde onderwerpen

PDF

Koolstofafvang en -opslag: kansen in een snelgroeiende markt

1‘The energy transition – transformative on a global scale’, Columbia Threadneedle Investments, september 2023
2 ‘CCUS in the transition to net-zero emissions’, IEA, 2020
3 ‘The Infrastructure Investment and Jobs Act: Opportunities to Accelerate Deployment in Fossil Energy and Carbon Management Activities’, het Amerikaanse Department of Energy, september 2022
4 Energy.gov, Funding Notice: Bipartisan Infrastructure Law: Regional Direct Air Capture Hubs, augustus 2023
5 ‘Biden-Harris Administration Announces Regional Clean Hydrogen Hubs to Drive Clean Manufacturing and Jobs’, het Witte Huis, 13 oktober 2023
6 Svante en Carbon Clean Solutions, 2023
7 De vermelding van bepaalde aandelen dient niet te worden opgevat als koop- of verkoopadvies.
8 ‘Net Zero by 2050’, IEA, mei 2021

 

Belangrijke informatie:

Alleen voor professionele cliënten en/of equivalente types beleggers in uw rechtsgebied (niet te gebruiken voor, of te overhandigen aan particuliere beleggers).
Dit document is uitsluitend ter informatie bedoeld en kan in geen geval worden beschouwd als leidraad of beleggingsadvies. Het vormt geen aanbod of uitnodiging tot een opdracht om effecten of andere financiële instrumenten te kopen of te verkopen, noch om beleggingsadvies of beleggingsdiensten te verstrekken. Beleggen brengt risico’s met zich mee, onder meer het risico uw inleg te verliezen. Uw vermogen loopt risico. Het marktrisico kan consequenties hebben voor een specifieke emittent, sector van de economie, branche of voor de markt als geheel. De waarde van beleggingen is niet gegarandeerd. Het is dan ook mogelijk dat investeerders het bedrag dat zij hebben belegd niet terugkrijgen. Beleggen op de internationale markten gaat gepaard met bepaalde risico’s en een zekere volatiliteit als gevolg van politieke of economische ontwikkelingen, schommelingen in de wisselkoersen en afwijkende financiële en boekhoudkundige normen. De effecten die in dit document aan bod komen, worden uitsluitend ter illustratie opgevoerd, zijn onderhevig aan verandering en mogen niet opgevat worden als een aanbeveling om te kopen of te verkopen. Er wordt geen uitspraak gedaan over de eventuele winstgevendheid van die effecten. De genoemde standpunten komen overeen met de visie op de vermelde datum, kunnen veranderen als de situatie op de markt of elders verandert en wijken mogelijk af van de standpunten van andere aan Columbia Threadneedle Investments (Columbia Threadneedle) gelieerde of verwante bedrijven of medewerkers. De daadwerkelijke portefeuilles of beleggingsbeslissingen van Columbia Threadneedle en gelieerde ondernemingen, zowel voor eigen rekening als namens cliënten, zijn niet per se in overeenstemming met de standpunten uit dit document. Deze informatie is niet bedoeld als beleggingsadvies en houdt geen rekening met de individuele situatie van iedere investeerder. Bij beleggingsbeslissingen zijn de individuele financiële behoeften en doelstellingen, de beleggingshorizon en de risicotolerantie van investeerders altijd van doorslaggevend belang. De vermelde activaklassen zijn mogelijk niet geschikt voor iedere investeerder. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst en ook prognoses mogen niet als garanties worden beschouwd. Informatie en inzichten van derden zijn afkomstig van betrouwbaar geachte externe bronnen, maar de juistheid en volledigheid ervan kunnen niet worden gegarandeerd. De informatie in dit document is niet gecontroleerd door een toezichthouder.
In Australië: Uitgegeven door Threadneedle Investments Singapore (Pte.) Limited [“TIS”], ARBN 600 027 414. Met betrekking tot de financiële diensten die het verleent, is TIS vrijgesteld van de vereiste te beschikken over een Australische vergunning voor financiële dienstverlening uit hoofde van de Corporations Act en valt het bedrijf onder Class Order 03/1102 inzake marketing en financiële diensten aan Australische “wholesaleklanten” zoals gedefinieerd in Sectie 761G van de Corporations Act 2001. TIS staat in Singapore onder toezicht van de Monetary Authority of Singapore (registratienummer 201101559W) conform de Securities and Futures Act (Chapter 289), die afwijkt van de Australische wetgeving.
In Singapore: Uitgegeven door Threadneedle Investments Singapore (Pte.) Limited, 3 Killiney Road, #07-07, Winsland House 1, Singapore 239519, dat in Singapore onder toezicht staat van de Monetary Authority of Singapore conform de Securities and Futures Act (Chapter 289). Ingeschreven onder nummer: 201101559W. Deze advertentie is niet beoordeeld door de Monetary Authority of Singapore.
In Hongkong: Uitgegeven door Threadneedle Portfolio Services Hong Kong Limited 天利投資管理香港有限公司. Unit 3004, Two Exchange Square, 8 Connaught Place, Hongkong, waaraan de Securities and Futures Commission (de “SFC”) vergunning heeft verleend voor het uitvoeren van gereglementeerde activiteiten van het Type 1 (CE:AQA779). In Hongkong geregistreerd onder de Companies Ordinance (Chapter 622), nr. 1173058.
In Japan: Uitgegeven door Columbia Threadneedle Investments Japan Co., Ltd. Financial Instruments Business Operator, de directeur-generaal van het Kanto Local Finance Bureau (FIBO) nr. 3281, en een lid van de Japan Investment Advisers Association en de Type II Financial Instruments Firms Association.
In het VK: Uitgegeven door Threadneedle Asset Management Limited. Ingeschreven in Engeland en Wales onder nummer 573204, Cannon Place, 78 Cannon Street, Londen, EC4N 6AG, Verenigd Koninkrijk. In het VK is ons vergunning verleend en staan wij onder toezicht van de Financial Conduct Authority.
In de EER: Uitgegeven door Threadneedle Management Luxembourg S.A. Ingeschreven in het Registre de Commerce et des Sociétés (Luxemburg) onder nummer B 110242, 44, rue de la Vallée, 2661 Luxemburg, Groothertogdom Luxemburg.
In Zwitserland: Gepubliceerd door Threadneedle Portfolio Services AG, statutair gezeteld in Claridenstrasse 41, 8002 Zürich, Zwitserland. Dit document wordt verspreid door Columbia Threadneedle Investments (ME) Limited, dat onder toezicht staat van de Dubai Financial Services Authority (DFSA). Voor distributeurs: Dit document is bedoeld om distributeurs informatie te verstrekken over producten en diensten van de Groep en mag niet verder worden verspreid. Voor institutionele cliënten: De informatie in dit document is niet bedoeld als financieel advies en is uitsluitend bestemd voor personen met voldoende kennis van beleggen die voldoen aan de criteria van de toezichthouder om te kunnen worden beschouwd als een Professional Client of als Market Counterparties. Andere personen mogen zich er niet op baseren.
 
Columbia Threadneedle Investments is de wereldwijde merknaam van alle onderdelen van de groep Columbia en Threadneedle.

Gerelateerde inzichten

21 mei 2024

Pauline Grange

Portfolio Manager, Global Equities

Water in crisis – searching for solutions

With too much, too little or too toxic water the world is facing a water crisis. We explore key issues and challenges before highlighting some of the companies promoting better water management.
Read time - 3 min
26 april 2024

Albertine Pegrum-Haram

Senior Associate, Responsible Investment

Decarbonising Steel: redefining the value chain and the role of iron ore miners

The need to decarbonise is driving innovation in the steel sector, which in turn is reshaping the global value chain for one of its key inputs – iron ore.
Read time - 1 min
23 april 2024

Neeti Shah

ESG analyst

Rana Plaza 11 years on

2013’s disaster served as a wake-up call to the garment industry. How have factory conditions changed and how are we tackling related risks through engagement?
Read time - 3 min
22 mei 2024

Joanna Tano

Head of Research, Europe, Real Estate (EMEA)

UK Real estate – Overview Q1 2024

Total returns for the UK commercial property market turned positive in Q1 2024.
Read time - 3 min
21 mei 2024

Pauline Grange

Portfolio Manager, Global Equities

Water in crisis – searching for solutions

With too much, too little or too toxic water the world is facing a water crisis. We explore key issues and challenges before highlighting some of the companies promoting better water management.
Read time - 3 min
20 mei 2024

Steven Bell

Chief Economist, EMEA

Inflation falls: how far will interest rates follow?

Inflation is finally falling in the US, UK and Europe, but will we see greater dispersion in central bank actions?
Watch time - 4 min
true
true

Belangrijke informatie:

Alleen voor professionele cliënten en/of equivalente types beleggers in uw rechtsgebied (niet te gebruiken voor, of te overhandigen aan particuliere beleggers).
Dit document is uitsluitend ter informatie bedoeld en kan in geen geval worden beschouwd als leidraad of beleggingsadvies. Het vormt geen aanbod of uitnodiging tot een opdracht om effecten of andere financiële instrumenten te kopen of te verkopen, noch om beleggingsadvies of beleggingsdiensten te verstrekken. Beleggen brengt risico’s met zich mee, onder meer het risico uw inleg te verliezen. Uw vermogen loopt risico. Het marktrisico kan consequenties hebben voor een specifieke emittent, sector van de economie, branche of voor de markt als geheel. De waarde van beleggingen is niet gegarandeerd. Het is dan ook mogelijk dat investeerders het bedrag dat zij hebben belegd niet terugkrijgen. Beleggen op de internationale markten gaat gepaard met bepaalde risico’s en een zekere volatiliteit als gevolg van politieke of economische ontwikkelingen, schommelingen in de wisselkoersen en afwijkende financiële en boekhoudkundige normen. De effecten die in dit document aan bod komen, worden uitsluitend ter illustratie opgevoerd, zijn onderhevig aan verandering en mogen niet opgevat worden als een aanbeveling om te kopen of te verkopen. Er wordt geen uitspraak gedaan over de eventuele winstgevendheid van die effecten. De genoemde standpunten komen overeen met de visie op de vermelde datum, kunnen veranderen als de situatie op de markt of elders verandert en wijken mogelijk af van de standpunten van andere aan Columbia Threadneedle Investments (Columbia Threadneedle) gelieerde of verwante bedrijven of medewerkers. De daadwerkelijke portefeuilles of beleggingsbeslissingen van Columbia Threadneedle en gelieerde ondernemingen, zowel voor eigen rekening als namens cliënten, zijn niet per se in overeenstemming met de standpunten uit dit document. Deze informatie is niet bedoeld als beleggingsadvies en houdt geen rekening met de individuele situatie van iedere investeerder. Bij beleggingsbeslissingen zijn de individuele financiële behoeften en doelstellingen, de beleggingshorizon en de risicotolerantie van investeerders altijd van doorslaggevend belang. De vermelde activaklassen zijn mogelijk niet geschikt voor iedere investeerder. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst en ook prognoses mogen niet als garanties worden beschouwd. Informatie en inzichten van derden zijn afkomstig van betrouwbaar geachte externe bronnen, maar de juistheid en volledigheid ervan kunnen niet worden gegarandeerd. De informatie in dit document is niet gecontroleerd door een toezichthouder.
In Australië: Uitgegeven door Threadneedle Investments Singapore (Pte.) Limited [“TIS”], ARBN 600 027 414. Met betrekking tot de financiële diensten die het verleent, is TIS vrijgesteld van de vereiste te beschikken over een Australische vergunning voor financiële dienstverlening uit hoofde van de Corporations Act en valt het bedrijf onder Class Order 03/1102 inzake marketing en financiële diensten aan Australische “wholesaleklanten” zoals gedefinieerd in Sectie 761G van de Corporations Act 2001. TIS staat in Singapore onder toezicht van de Monetary Authority of Singapore (registratienummer 201101559W) conform de Securities and Futures Act (Chapter 289), die afwijkt van de Australische wetgeving.
In Singapore: Uitgegeven door Threadneedle Investments Singapore (Pte.) Limited, 3 Killiney Road, #07-07, Winsland House 1, Singapore 239519, dat in Singapore onder toezicht staat van de Monetary Authority of Singapore conform de Securities and Futures Act (Chapter 289). Ingeschreven onder nummer: 201101559W. Deze advertentie is niet beoordeeld door de Monetary Authority of Singapore.
In Hongkong: Uitgegeven door Threadneedle Portfolio Services Hong Kong Limited 天利投資管理香港有限公司. Unit 3004, Two Exchange Square, 8 Connaught Place, Hongkong, waaraan de Securities and Futures Commission (de “SFC”) vergunning heeft verleend voor het uitvoeren van gereglementeerde activiteiten van het Type 1 (CE:AQA779). In Hongkong geregistreerd onder de Companies Ordinance (Chapter 622), nr. 1173058.
In Japan: Uitgegeven door Columbia Threadneedle Investments Japan Co., Ltd. Financial Instruments Business Operator, de directeur-generaal van het Kanto Local Finance Bureau (FIBO) nr. 3281, en een lid van de Japan Investment Advisers Association en de Type II Financial Instruments Firms Association.
In het VK: Uitgegeven door Threadneedle Asset Management Limited. Ingeschreven in Engeland en Wales onder nummer 573204, Cannon Place, 78 Cannon Street, Londen, EC4N 6AG, Verenigd Koninkrijk. In het VK is ons vergunning verleend en staan wij onder toezicht van de Financial Conduct Authority.
In de EER: Uitgegeven door Threadneedle Management Luxembourg S.A. Ingeschreven in het Registre de Commerce et des Sociétés (Luxemburg) onder nummer B 110242, 44, rue de la Vallée, 2661 Luxemburg, Groothertogdom Luxemburg.
In Zwitserland: Gepubliceerd door Threadneedle Portfolio Services AG, statutair gezeteld in Claridenstrasse 41, 8002 Zürich, Zwitserland. Dit document wordt verspreid door Columbia Threadneedle Investments (ME) Limited, dat onder toezicht staat van de Dubai Financial Services Authority (DFSA). Voor distributeurs: Dit document is bedoeld om distributeurs informatie te verstrekken over producten en diensten van de Groep en mag niet verder worden verspreid. Voor institutionele cliënten: De informatie in dit document is niet bedoeld als financieel advies en is uitsluitend bestemd voor personen met voldoende kennis van beleggen die voldoen aan de criteria van de toezichthouder om te kunnen worden beschouwd als een Professional Client of als Market Counterparties. Andere personen mogen zich er niet op baseren.
 
Columbia Threadneedle Investments is de wereldwijde merknaam van alle onderdelen van de groep Columbia en Threadneedle.

Misschien vindt u dit ook interessant

Over ons

Miljoenen mensen over de hele wereld laten het beheer van hun geld aan Columbia Threadneedle Investments over. We beheren de beleggingen van particuliere beleggers, financieel adviseurs, vermogensbeheerders, verzekeringsmaatschappijen, pensioenfondsen en andere instellingen.

Fondskoersen en vergoedingen

Columbia Threadneedle Investments heeft een uitgebreid aanbod aan beleggingsfondsen, passend bij uiteenlopende doelstellingen.

Beleggingsbenadering

Uw succes staat bij Columbia Threadneedle hoog in het vaandel. De spil van onze ambitie om consequent successen te boeken voor onze cliënten is onze opvallend unieke beleggingsbenadering, waarbij vier beloften centraal staan.

Bevestig nog een paar gegevens over uzelf om toegang te krijgen tot uw voorkeurencentrum

*Verplichte velden

Er is iets mis gegaan, probeer het alstublieft nogmaals

Dank je. U kunt nu naar uw voorkeurencentrum gaan om te kiezen welke inzichten u per e-mail wilt ontvangen.

Ga naar uw voorkeurencentrum om te bekijken en bij te werken welke inzichten u van ons per e-mail ontvangt.