Meer duidelijkheid en focus op financieel resultaat
Inzichten

Meer duidelijkheid en focus op financieel resultaat

Ook 2023 was weer een uitdagend jaar voor verantwoord beleggen, met name vanwege de renteverhogingen en oplopende olieprijzen. Tegelijkertijd worstelde de markt met toenemende verwarring over terminologie en stuitte het op weerstand binnen de Amerikaanse politiek.

Echter blijf ik ervan overtuigd dat verantwoord beleggen de moeite loont – wel op voorwaarde van meer duidelijkheid en focus. Een positief financieel resultaat wordt veel tastbaarder wanneer we een volledig beeld hebben van de risico’s en kansen van elke investering. Zeker tegenwoordig is zo’n volledig beeld alleen mogelijk door overwegingen op het gebied van milieu, maatschappij en ondernemingsbestuur (ESG) daarbij mee te wegen. Neem bijvoorbeeld klimaatsverandering; de wetenschap verwacht dat 2023 de boeken in gaat als het warmste jaar ooit. De weinigen die er nog niet doordrongen van waren hoe belangrijk het is fysieke klimaatrisico’s en -kansen in investeringsbeslissingen mee te wegen, werden dit jaar met de neus op de feiten gedrukt: extreme hittegolven, dodelijke natuurbranden en verwoestende vloedgolven.

Verwarring wegnemen

Interesse in verantwoord beleggen is de laatste jaren exponentieel gegroeid. Inmiddels is het op de Europese markt vrijwel de norm geworden dat ESG-overwegingen worden meegenomen in investeringsbeslissingen, en in dit segment concurreert een keur aan strategieën om cliënten. Maar de enorme toeloop van geïnteresseerden is ook gepaard gegaan met veel verwarring, gedeeltelijk te wijten aan het misbruik van het ‘ESG’-stempel als synoniem voor ‘duurzaam investeren’. We hebben met lede ogen moeten toezien hoe mainstreamfondsen als ‘duurzaam’ worden bestempeld, terwijl ‘fonds met ESG-integratie’ de feitelijke kwalificatie is. De gebruikte begrippen moeten voortaan duidelijker afgekaderd worden. Ook in 2024 blijven we graven en onderzoeken wat cliënten écht willen. Zo kunnen we hun optimale oplossing aanreiken, ongeacht waar ze zich bevinden op de verantwoord beleggen schaal. Als vermogensbeheerders moeten we transparanter zijn over wat de verschillende strategieën precies doen en beter aansluiten op de voorkeuren van cliënten. Uiteraard wordt dat voor een deel gestimuleerd door nieuwe wet- en regelgeving, dit brengt mij op
mijn volgende punt.

Laveren door het regelgevingsklimaat

De regelgeving rondom verantwoord beleggen ontwikkelt zich razendsnel; zo komen er steeds meer vereisten voor de informatieverschaffing over producten. Inmiddels is de SFDR al geruime tijd van kracht in Europa, en in de VS en het VK komen er vergelijkbare regels aan. In principe niets dan lof natuurlijk voor dergelijke regelgeving, voor het streven naar meer transparantie rondom verantwoord beleggen en de strijd tegen greenwashing. Maar in de praktijk was het soms alleen maar olie op het vuur van de verwarring. Doordat het begrip ‘duurzame investering’ niet consequent is afgebakend, is er te veel ruimte gelaten voor interpretatie en gaan verschillende investeerders en vermogensbeheerders het thema heel anders te lijf. In dit veranderende regelgevingsklimaat zijn wij als Columbia Threadneedle Investments ervan overtuigd dat we ons moeten
focussen op onze doelen, met integriteit en kwaliteit van onze
producten als leidraad. Deze waarden zorgen voor duidelijkheid en
oprechtheid naar onze cliënten.

We blijven ons inzetten als actieve aandeelhouder

Proactief engagement en goed onderbouwt stemmen zijn essentiële
tools uit ons arsenaal voor verantwoord beleggen. Desondanks
we nog niet onze prioriteiten en doelstellingen voor thematisch
engagement in 2024 hebben uitgekristalliseerd, kan ik wel alvast
wat grovere lijnen uiteenzetten.

Zoals ik eerder aanstipte, is het steeds belangrijker om plaats
te maken voor fysieke klimaatrisico’s. Dit wordt een van de
focuspunten van ons klimaat gerelateerd engagement. De natuur is de onmisbare voedingsbodem voor de wereldeconomie, maar gaat
flink achteruit door ontbossing en vervuiling. Zowel bedrijven als
investeerders moeten zich beter bewust worden van hoe afhankelijk
de economie van de natuur is, welke impact economische vooruitgang op de natuur heeft en hoe we het best met natuur gerelateerde risico’s en kansen kunnen omgaan. Hier ligt dus nog een van onze prioriteiten voor het komende jaar. Daarnaast zijn we van plan ons extra in te zetten voor water. Vanwege een toenemende vraag, de klimaatverandering en vervuiling komt de watervoorziening steeds meer onder druk te staan. Dat brengt risico’s voor het bedrijfsleven en de samenleving met zich mee en we zullen ons hier binnen verschillende sectoren en waardeketen op concentreren.

Naast deze klimaatkwesties wil ik ook stilstaan bij onze inzet voor
diversiteit. We werken er binnen ons bedrijf hard aan om een divers
personeelsbestand op te bouwen, te behouden, te ontwikkelen, betrokken te houden en te helpen vooruitgang te boeken, én stellen
ons via engagement-initiatieven, ons stemgedrag en samenwerking
met andere investeerders op als actieve aandeelhouders. Voor onze due diligence op het gebied van mensenrechten en de beheersing van risico’s in toeleveringsketens zullen we overgaan naar een systematischere identificatie- en beheerbenadering voor de wezenlijke risico’s. Daarnaast blijven we sleutelen aan de subtiliteiten en consistentie van onze analyse van het beheer van menselijk kapitaal, dat wat ons betreft doorslaggevende meerwaarde kan creëren voor een onderneming. 

En ten slotte blijft deugdelijk ondernemingsbestuur een harde voorwaarde voor een goed geolied bedrijf met een effectieve risicobeheersing. We zetten ons in voor verversingen in de bestuursraad, zodat er een geschikte mix van vaardigheden, achtergronden en expertise zetelt – onmisbaar in dit steeds volatielere regelgevings- en geopolitieke klimaat. Wat deze factor nóg belangrijker maakt, is het feit dat het hoger management van bedrijven in belangrijke markten, zoals de VS, regelmatig en systematisch overstapt naar andere bedrijven.

19 januari 2024
Claudia Wearmouth
Claudia Wearmouth
Global Head of Responsible investment
Artikel delen
Share on linkedin
Share on email
Belangrijkste onderwerpen
Gerelateerde onderwerpen
Artikel delen
Share on linkedin
Share on email
Belangrijkste onderwerpen
Gerelateerde onderwerpen

PDF

Meer duidelijkheid en focus op financieel resultaat

Belangrijke informatie

Alleen voor professionele cliënten en/of equivalente types investeerders in uw rechtsgebied (niet te gebruiken voor, of te overhandigen aan particuliere investeerders). Dit is een marketingdocument. De vermelding van aandelen moet niet worden opgevat als een investeringsaanbeveling.
Dit document is uitsluitend ter informatie bedoeld en kan in geen geval worden beschouwd als leidraad of investeringsadvies. Het vormt geen aanbod of uitnodiging tot een opdracht om effecten of andere financiële instrumenten te kopen of te verkopen, noch om investeringsadvies of investeringsdiensten te verstrekken. Investeren brengt risico’s met zich mee, onder meer het risico uw inleg te verliezen. Uw vermogen loopt risico. Het marktrisico kan consequenties hebben voor een specifieke emittent, sector van de economie, branche of voor de markt als geheel. De waarde van beleggingen is niet gegarandeerd. Het is dan ook mogelijk dat investeerders het bedrag dat zij hebben belegd niet terugkrijgen. Investeren op de internationale markten gaat gepaard met bepaalde risico’s en een zekere volatiliteit als gevolg van politieke of economische ontwikkelingen, schommelingen in de wisselkoersen en afwijkende financiële en boekhoudkundige normen. De effecten die in dit document aan bod komen, worden uitsluitend ter illustratie opgevoerd, zijn onderhevig aan verandering en mogen niet opgevat worden als een aanbeveling om te kopen of te verkopen. Er wordt geen uitspraak gedaan over de eventuele winstgevendheid van die effecten. De genoemde standpunten komen overeen met de visie op de vermelde datum, kunnen veranderen als de situatie op de markt of elders verandert en wijken mogelijk af van de standpunten van andere aan Columbia Threadneedle Investments (Columbia Threadneedle) gelieerde of verwante bedrijven of medewerkers. De daadwerkelijke portefeuilles of investeringsbeslissingen van Columbia Threadneedle en gelieerde ondernemingen, zowel voor eigen rekening als namens cliënten, zijn niet per se in overeenstemming met de standpunten uit dit document. Deze informatie is niet bedoeld als investeringsadvies en houdt geen rekening met de individuele situatie van iedere investeerder. Bij investeringsbeslissingen zijn de individuele financiële behoeften en doelstellingen, de beleggingshorizon en de risicotolerantie van investeerders altijd van doorslaggevend belang. De vermelde activaklassen zijn mogelijk niet geschikt voor iedere investeerder. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst en ook prognoses mogen niet als garanties worden beschouwd. Informatie en inzichten van derden zijn afkomstig van betrouwbaar geachte externe bronnen, maar de juistheid en volledigheid ervan kunnen niet worden gegarandeerd. De informatie in dit document is niet gecontroleerd door een toezichthouder.
In Australië: Uitgegeven door Threadneedle Investments Singapore (Pte.) Limited [“TIS”], ARBN 600 027 414. Met betrekking tot de financiële diensten die het verleent, is TIS vrijgesteld van de vereiste te beschikken over een Australische vergunning voor financiële dienstverlening uit hoofde van de Corporations Act en valt het bedrijf onder Class Order 03/1102 inzake marketing en financiële diensten aan Australische “wholesaleklanten” zoals gedefinieerd in Sectie 761G van de Corporations Act 2001. TIS staat in Singapore onder toezicht van de Monetary Authority of Singapore (registratienummer 201101559W) conform de Securities and Futures Act (Chapter 289), die afwijkt van de Australische wetgeving.
In Singapore: Uitgegeven door Threadneedle Investments Singapore (Pte.) Limited, 3 Killiney Road, #07-07, Winsland House 1, Singapore 239519, dat in Singapore onder toezicht staat van de Monetary Authority of Singapore conform de Securities and Futures Act (Chapter 289). Ingeschreven onder nummer: 201101559W. Deze advertentie is niet beoordeeld door de Monetary Authority of Singapore.
In Hongkong: Uitgegeven door Threadneedle Portfolio Services Hong Kong Limited 天利投資管理香港有限公司. Unit 3004, Two Exchange Square, 8 Connaught Place, Hongkong, waaraan de Securities and Futures Commission (de “SFC”) vergunning heeft verleend voor het uitvoeren van gereglementeerde activiteiten van het Type 1 (CE:AQA779). In Hongkong geregistreerd onder de Companies Ordinance (Chapter 622), nr. 1173058.
In Japan: Uitgegeven door Columbia Threadneedle Investments Japan Co., Ltd. Financial Instruments Business Operator, de directeur-generaal van het Kanto Local Finance Bureau (FIBO) nr. 3281, en een lid van de Japan Investment Advisers Association en de Type II Financial Instruments Firms Association.
In het VK: Uitgegeven door Threadneedle Asset Management Limited. Ingeschreven in Engeland en Wales onder nummer 573204, Cannon Place, 78 Cannon Street, Londen, EC4N 6AG, Verenigd Koninkrijk. In het VK is ons vergunning verleend en staan wij onder toezicht van de Financial Conduct Authority.
In de EER: Uitgegeven door Threadneedle Management Luxembourg S.A. Ingeschreven in het Registre de Commerce et des Sociétés (Luxemburg) onder nummer B 110242, 44, rue de la Vallée, 2661 Luxemburg, Groothertogdom Luxemburg.
In Zwitserland: Gepubliceerd door Threadneedle Portfolio Services AG, statutair gezeteld te Claridenstrasse 41, 8002 Zürich, Zwitserland.
In het Midden-Oosten: Dit document wordt verspreid door Columbia Threadneedle Investments (ME) Limited, dat onder toezicht staat van de Dubai Financial Services Authority (DFSA). Voor distributeurs: Dit document is bedoeld om distributeurs informatie te verstrekken over producten en diensten van de Groep en mag niet verder worden verspreid. Voor institutionele cliënten: De informatie in dit document is niet bedoeld als financieel advies en is uitsluitend bestemd voor personen met voldoende kennis van investeren die voldoen aan de criteria van de toezichthouder om te kunnen worden beschouwd als een Professional Client of als Market Counterparties. Andere personen mogen zich er niet op baseren.

 

Gerelateerde inzichten

15 februari 2024

Joanna Tano

Head of Research, Europe, Real Estate (EMEA)

2024 Global Real Estate Outlook

What's in store for real estate in 2024? Global megatrends and financial conditions will impact returns and sector allocation.
Read time - 4 min
24 januari 2024

William F. “Ted” Truscott

Chief Executive Officer

For asset managers, a market share fight

Inflation has come down and things have turned out a lot better – economically – than many predicted at the beginning of 2023. Our CEO gives his thoughts on what’s in store for markets and asset managers in 2024.
Read time - 4 min
19 januari 2024

Steven Bell

Chief Economist, EMEA

Opening Bell – an excess of pessimism about the economy, though not in markets

Are forecasters predicting a slowdown in 2024 being too pessimistic?
Read time - 4 min
Load More
true
true

Belangrijke informatie

Alleen voor professionele cliënten en/of equivalente types investeerders in uw rechtsgebied (niet te gebruiken voor, of te overhandigen aan particuliere investeerders). Dit is een marketingdocument. De vermelding van aandelen moet niet worden opgevat als een investeringsaanbeveling.
Dit document is uitsluitend ter informatie bedoeld en kan in geen geval worden beschouwd als leidraad of investeringsadvies. Het vormt geen aanbod of uitnodiging tot een opdracht om effecten of andere financiële instrumenten te kopen of te verkopen, noch om investeringsadvies of investeringsdiensten te verstrekken. Investeren brengt risico’s met zich mee, onder meer het risico uw inleg te verliezen. Uw vermogen loopt risico. Het marktrisico kan consequenties hebben voor een specifieke emittent, sector van de economie, branche of voor de markt als geheel. De waarde van beleggingen is niet gegarandeerd. Het is dan ook mogelijk dat investeerders het bedrag dat zij hebben belegd niet terugkrijgen. Investeren op de internationale markten gaat gepaard met bepaalde risico’s en een zekere volatiliteit als gevolg van politieke of economische ontwikkelingen, schommelingen in de wisselkoersen en afwijkende financiële en boekhoudkundige normen. De effecten die in dit document aan bod komen, worden uitsluitend ter illustratie opgevoerd, zijn onderhevig aan verandering en mogen niet opgevat worden als een aanbeveling om te kopen of te verkopen. Er wordt geen uitspraak gedaan over de eventuele winstgevendheid van die effecten. De genoemde standpunten komen overeen met de visie op de vermelde datum, kunnen veranderen als de situatie op de markt of elders verandert en wijken mogelijk af van de standpunten van andere aan Columbia Threadneedle Investments (Columbia Threadneedle) gelieerde of verwante bedrijven of medewerkers. De daadwerkelijke portefeuilles of investeringsbeslissingen van Columbia Threadneedle en gelieerde ondernemingen, zowel voor eigen rekening als namens cliënten, zijn niet per se in overeenstemming met de standpunten uit dit document. Deze informatie is niet bedoeld als investeringsadvies en houdt geen rekening met de individuele situatie van iedere investeerder. Bij investeringsbeslissingen zijn de individuele financiële behoeften en doelstellingen, de beleggingshorizon en de risicotolerantie van investeerders altijd van doorslaggevend belang. De vermelde activaklassen zijn mogelijk niet geschikt voor iedere investeerder. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst en ook prognoses mogen niet als garanties worden beschouwd. Informatie en inzichten van derden zijn afkomstig van betrouwbaar geachte externe bronnen, maar de juistheid en volledigheid ervan kunnen niet worden gegarandeerd. De informatie in dit document is niet gecontroleerd door een toezichthouder.
In Australië: Uitgegeven door Threadneedle Investments Singapore (Pte.) Limited [“TIS”], ARBN 600 027 414. Met betrekking tot de financiële diensten die het verleent, is TIS vrijgesteld van de vereiste te beschikken over een Australische vergunning voor financiële dienstverlening uit hoofde van de Corporations Act en valt het bedrijf onder Class Order 03/1102 inzake marketing en financiële diensten aan Australische “wholesaleklanten” zoals gedefinieerd in Sectie 761G van de Corporations Act 2001. TIS staat in Singapore onder toezicht van de Monetary Authority of Singapore (registratienummer 201101559W) conform de Securities and Futures Act (Chapter 289), die afwijkt van de Australische wetgeving.
In Singapore: Uitgegeven door Threadneedle Investments Singapore (Pte.) Limited, 3 Killiney Road, #07-07, Winsland House 1, Singapore 239519, dat in Singapore onder toezicht staat van de Monetary Authority of Singapore conform de Securities and Futures Act (Chapter 289). Ingeschreven onder nummer: 201101559W. Deze advertentie is niet beoordeeld door de Monetary Authority of Singapore.
In Hongkong: Uitgegeven door Threadneedle Portfolio Services Hong Kong Limited 天利投資管理香港有限公司. Unit 3004, Two Exchange Square, 8 Connaught Place, Hongkong, waaraan de Securities and Futures Commission (de “SFC”) vergunning heeft verleend voor het uitvoeren van gereglementeerde activiteiten van het Type 1 (CE:AQA779). In Hongkong geregistreerd onder de Companies Ordinance (Chapter 622), nr. 1173058.
In Japan: Uitgegeven door Columbia Threadneedle Investments Japan Co., Ltd. Financial Instruments Business Operator, de directeur-generaal van het Kanto Local Finance Bureau (FIBO) nr. 3281, en een lid van de Japan Investment Advisers Association en de Type II Financial Instruments Firms Association.
In het VK: Uitgegeven door Threadneedle Asset Management Limited. Ingeschreven in Engeland en Wales onder nummer 573204, Cannon Place, 78 Cannon Street, Londen, EC4N 6AG, Verenigd Koninkrijk. In het VK is ons vergunning verleend en staan wij onder toezicht van de Financial Conduct Authority.
In de EER: Uitgegeven door Threadneedle Management Luxembourg S.A. Ingeschreven in het Registre de Commerce et des Sociétés (Luxemburg) onder nummer B 110242, 44, rue de la Vallée, 2661 Luxemburg, Groothertogdom Luxemburg.
In Zwitserland: Gepubliceerd door Threadneedle Portfolio Services AG, statutair gezeteld te Claridenstrasse 41, 8002 Zürich, Zwitserland.
In het Midden-Oosten: Dit document wordt verspreid door Columbia Threadneedle Investments (ME) Limited, dat onder toezicht staat van de Dubai Financial Services Authority (DFSA). Voor distributeurs: Dit document is bedoeld om distributeurs informatie te verstrekken over producten en diensten van de Groep en mag niet verder worden verspreid. Voor institutionele cliënten: De informatie in dit document is niet bedoeld als financieel advies en is uitsluitend bestemd voor personen met voldoende kennis van investeren die voldoen aan de criteria van de toezichthouder om te kunnen worden beschouwd als een Professional Client of als Market Counterparties. Andere personen mogen zich er niet op baseren.

 

Misschien vindt u dit ook interessant

Over ons

Miljoenen mensen over de hele wereld laten het beheer van hun geld aan Columbia Threadneedle Investments over. We beheren de beleggingen van particuliere beleggers, financieel adviseurs, vermogensbeheerders, verzekeringsmaatschappijen, pensioenfondsen en andere instellingen.

Fondskoersen en vergoedingen

Columbia Threadneedle Investments heeft een uitgebreid aanbod aan beleggingsfondsen, passend bij uiteenlopende doelstellingen.

Beleggingsbenadering

Uw succes staat bij Columbia Threadneedle hoog in het vaandel. De spil van onze ambitie om consequent successen te boeken voor onze cliënten is onze opvallend unieke beleggingsbenadering, waarbij vier beloften centraal staan.

Bevestig nog een paar gegevens over uzelf om toegang te krijgen tot uw voorkeurencentrum

*Verplichte velden

Er is iets mis gegaan, probeer het alstublieft nogmaals

Dank je. U kunt nu naar uw voorkeurencentrum gaan om te kiezen welke inzichten u per e-mail wilt ontvangen.

Ga naar uw voorkeurencentrum om te bekijken en bij te werken welke inzichten u van ons per e-mail ontvangt.