Zijn er tekenen van een gestreste consument?
Inzichten

Zijn er tekenen van een gestreste consument?

Een 'zachte landing' komt keer op keer ter sprake en de loftrompet wordt volop gestoken over de vermeende veerkrachtige en goed gepositioneerde consument, maar de Amerikaanse consumptiesector begint haarscheurtjes te vertonen.

  • Op basis van momentopnames van autoveilingen en uitgaven in de horeca en detailhandel in de VS hebben we een leeftijdscohort kunnen identificeren dat stilaan bepaalde uitgaven begint uit te stellen.
  • Het is de vraag of de uitgaven van deze leeftijdsgroep zullen blijven teruglopen. En zou het in de huidige omstandigheden mogelijk zijn dat er ook andere leeftijdsgroepen volgen?

Te vroeg zijn is geen probleem op de kredietmarkten – maar verkeerde inschattingen zijn noodlottig. Rond het begin van dit jaar werd ervan uitgegaan dat de wereld zou afglijden in een recessie. Inmiddels weten we allemaal dat die helemaal is uitgebleven. Er gaat nauwelijks meer een dag voorbij zonder dat er watertandend wordt vooruitgelopen op een ‘zachte landing’, dat de o zo veerkrachtige en goed gepositioneerde consument wordt bewonderd en dat erop wordt gehamerd dat het ‘heus niet zo slecht is’, ondanks de schrikbarende sentimentscijfers.

Toch zijn er tekenen van zwakte te vinden. Kleding en duurzame consumptiegoederen zijn moeilijk aan de man te brengen, en niet alleen maar onder Amerikaanse consumenten, die relatief krap bij kas zitten. Voor het eerst sinds de coronapandemie uitbrak, weten huismerken met hun verpakte etenswaren steeds meer marktaandeel weg te snoepen van A-merken. Er wordt steeds meer krediet gebruikt1, en ook de criminaliteit loopt op. Kunnen we nu terecht stellen dat de consument binnenkort de stress gaat voelen, met een flinke rem op zijn niet-noodzakelijke uitgaven tot gevolg?

Ons eigen onderzoek impliceert dat consumenten uit de leeftijdsgroep van 25 tot 34 jaar onder het oppervlak flink in hun niet-noodzakelijke uitgaven snoeien, en dat die uitgaven weliswaar robuust ogen in alle leeftijdscohorten, maar fragieler zijn dan ze lijken.

Unieke dataset

Online autoveilingen zijn onlangs immens populair geworden in de VS, wat een unieke tweezijdige markt-dataset heeft opgeleverd. Deze markt is liquide, strekt zich uit over de hele VS en produceert ontzettend veel cijfergegevens – dit jaar zijn er ruim 10.000 veilingen afgerond – met dagelijks nieuwe resultaten. Met onze bedrijfseigen scraping-tool hebben we de veilinguitslagen over de afgelopen vijf jaar voor de BMW M3 gecatalogiseerd. Voor de niet-ingewijden: de M3 is het model uit de legendarische 3 Series van BMW dat is afgeleid van toonaangevende racemodellen – wellicht de inspiratie voor BMW’s klassieke motto ‘The Ultimate Driving Machine’ – en heeft een bijna mythische status onder liefhebbers. We hebben vier generaties van de BMW M3 met elkaar vergeleken: elke generatie is interessant voor een ander cohort van verzamelaars en liefhebbers. We hoopten hier enige trendmatige afwijkingen in de data te vinden, die wat voorspellende waarde hadden voor de komende stressperiode.

Uiteraard zouden we tekortschieten als we de resultaten van deze analyse niet zouden voorzien van een waarschuwing voor de beperkte aard van deze dataset. Online autoveilingen zijn nog een nieuw fenomeen, dus we kunnen niet verder dan vijf jaar de geschiedenis induiken. Daarom kan het resultaat uitsluitend opgevat worden als een radertje in het geheel, niet als de enige drijfveer voor een brede conclusie.

Dus: wat hebben we ontdekt?

We hebben geleerd dat afwijkingen in de dataset komen bovendrijven als we de spread tussen de waarde van verschillende generaties M3 plotten. Zodra de gegevens opgeschoond waren, zagen we dat de E36 (geproduceerd tussen 1992-1999) en de E46 (2000-2006) het meeste resultaten opleverden en dat de markten hiervoor het meest liquide waren en het sterkst samenhingen. We hebben er dan ook voor gekozen onze analyse te concentreren op de samenhang tussen deze twee generaties, met het doel om in kaart te brengen of de spread op een bepaald punt snel in- of uitliep tot voorbij het historische bereik. Zoals in Figuur 1 te zien is, verruimde de spread begin 2023 ineens sterk, zelfs sterker dan het hoogste niveau in vijf jaar, en die spreadstijging loopt nog door. Dat wijst erop dat de waarde van E46-M3’s in goede staat veel sneller zakt dan van M3’s uit de eerdere generatie.

Figuur 1: Prijsspread tussen de BMW E36 en de E46 (%)
Figure 1 BMW E36 and E46 price spreads (%)

Bron: Columbia Threadneedle Investments, eigen analyse, oktober 2023

Als we de reële detailhandelsuitgaven (gecorrigeerd voor de inflatie) uitsplitsen naar leeftijdscohort (Figuur 2), is het in één oogopslag duidelijk dat de verschillende leeftijdsgroepen meestal in dezelfde richting bewegen. Dat is ook logisch – de niet-noodzakelijke uitgaven ontwikkelen zich doorgaans voor alle leeftijdsgroepen in grofweg dezelfde richting. Met andere woorden: zelfs de rijken houden de hand op de knip als het even slecht gaat. Maar in maart 2023 is iets anders te zien: de detailhandelsuitgaven van de andere leeftijdscohorten veerden toen op, terwijl deze onder 25- tot 34-jarigen in reële termen bleef teruglopen. In de M3-indexspread was deze ontwikkeling al drie maanden eerder te zien.

Figuur 2: Reële detailhandelsuitgaven, procentuele verandering
Figure 2 Real retail spending, percentage change

Bron: Federal Reserve Bank of New York, juni 2023

Ook noemenswaardig in deze dataset is het feit dat de detailhandelsuitgaven voor het oudste en tevens rijkste cohort niet zijn veranderd sinds eind 2020. Consumenten van 25 tot 34 jaar schroefden dit soort uitgaven het meest op, en kunnen dus ook het hardst vallen.

Als volgende stap gingen we na of er vergelijkbare datasets bestonden die ons inzicht konden bieden in de sterkere segmenten van de consumptiemarkt – zoals dienstverlening en horeca – aangezien diensten momenteel beter gedijen dan goederen. Hier zien we dat 25- tot 34-jarigen overduidelijk minder uitgeven in restaurants (Figuur 3). De opvering die we in andere leeftijdscohorten zien, blijft in dit cohort uit.

Figuur 3: Reële uitgaven in restaurants, op leeftijd, procentuele verandering
Figure 3 Real restaurant spending by age, percentage change

Bron: Federal Reserve Bank of New York, juni 2023

In de M3-indexspread was deze ontwikkeling al twee maanden eerder te zien. Dit is dezelfde dynamiek als bij de detailhandelsuitgaven. Interessant genoeg verdwijnt deze trend volledig als we de data alleen naar inkomen uitsplitsen (Figuur 4).

Figuur 4: Reële uitgaven in restaurants, op inkomen, procentuele verandering
Figure 4 Real restaurant spending by income, percentage change

Bron: Federal Reserve Bank of New York, juni 2023

Conclusie

De bredere afwijking van de detailhandelsuitgaven van 25- tot 34-jarigen ten opzichte van andere cohorten werd voorafgegaan door een uitlopende spread in onze M3-Index. Onze hypothese is dat de E46 M3 dé auto was toen de mensen die nu 30 tot 35 jaar zijn, hun rijbewijs haalden. Dat is de auto die deze liefhebbers altijd al wilden kopen zodra ze genoeg besteedbaar inkomen hadden en het was ook de eerste aankoop die werd uitgesteld toen ze de hand op de knip moesten houden, ten gunste van nieuwe kleding of uit eten gaan.

We moeten onszelf twee vragen stellen: 1) Blijven de uitgaven van dit leeftijdscohort teruglopen? en 2) Zo ja, gaan andere leeftijdscohorten volgen?

Alle voorwaarden voor een razendsnelle, brede achteruitgang van de consumentenbestedingen liggen er. En een bescheiden groei van de werkloosheid is misschien alles wat er nodig is om dit kruitvat te doen exploderen.

3 november 2023
Michael Laskin
Senior Analyst, Fixed Income
James Hodge
Data Scientist
Share article
Share on linkedin
Share on email
Belangrijkste onderwerpen
Gerelateerde onderwerpen
Listen on Stitcher badge
Share article
Share on linkedin
Share on email
Belangrijkste onderwerpen
Gerelateerde onderwerpen

PDF

Zijn er tekenen van een gestreste consument?

1 Reuters, US credit card debt tops $1 trillion, 8 augustus 2023

Important Information

Belangrijke informatie

Alleen voor professionele cliënten en/of equivalente types investeerders in uw rechtsgebied (niet te gebruiken voor, of te overhandigen aan particuliere investeerders). Dit is een marketingdocument. De vermelding van aandelen moet niet worden opgevat als een beleggingsaanbeveling.

Dit document is uitsluitend ter informatie bedoeld en kan in geen geval worden beschouwd als leidraad of beleggingsadvies. Het vormt geen aanbod of uitnodiging tot een opdracht om effecten of andere financiële instrumenten te kopen of te verkopen, noch om beleggingsadvies of beleggingsdiensten te verstrekken. Beleggen brengt risico’s met zich mee, onder meer het risico uw inleg te verliezen. Uw vermogen is blootgesteld aan risico’s. Het marktrisico kan consequenties hebben voor een specifieke emittent, sector van de economie, branche of voor de markt als geheel. De waarde van beleggingen is niet gegarandeerd. Het is dan ook mogelijk dat investeerders het bedrag dat zij hebben belegd niet terugkrijgen. Beleggen op de internationale markten gaat gepaard met bepaalde risico’s en een zekere volatiliteit als gevolg van politieke of economische ontwikkelingen, schommelingen in de wisselkoersen en afwijkende financiële en boekhoudkundige normen. De effecten die in dit document aan bod komen, worden uitsluitend ter illustratie opgevoerd, zijn onderhevig aan verandering en mogen niet opgevat worden als een aanbeveling om te kopen of te verkopen. Er wordt geen uitspraak gedaan over de eventuele winstgevendheid van die effecten. De genoemde standpunten komen overeen met de visie op de vermelde datum, kunnen veranderen als de situatie op de markt of elders verandert en wijken mogelijk af van de standpunten van andere aan Columbia Threadneedle Investments (Columbia Threadneedle) gelieerde of verwante bedrijven of medewerkers. De daadwerkelijke portefeuilles of beleggingsbeslissingen van Columbia Threadneedle en gelieerde ondernemingen, zowel voor eigen rekening als namens cliënten, zijn niet per se in overeenstemming met de standpunten uit dit document. Deze informatie is niet bedoeld als beleggingsadvies en houdt geen rekening met de individuele situatie van iedere investeerder. Bij beleggingsbeslissingen zijn de individuele financiële behoeften en doelstellingen, de beleggingshorizon en de risicotolerantie van investeerders altijd van doorslaggevend belang. De vermelde activaklassen zijn mogelijk niet geschikt voor iedere investeerder. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst en ook prognoses mogen niet als garanties worden beschouwd. Informatie en inzichten van derden zijn afkomstig van betrouwbaar geachte externe bronnen, maar de juistheid en volledigheid ervan kunnen niet worden gegarandeerd. De informatie in dit document is niet gecontroleerd door een toezichthouder.

 

In Australië: Uitgegeven door Threadneedle Investments Singapore (Pte.) Limited [“TIS”], ARBN 600 027 414. Met betrekking tot de financiële diensten die het verleent, is TIS vrijgesteld van de vereiste te beschikken over een Australische vergunning voor financiële dienstverlening uit hoofde van de Corporations Act en valt het bedrijf onder Class Order 03/1102 inzake marketing en financiële diensten aan Australische “wholesaleklanten” zoals gedefinieerd in Sectie 761G van de Corporations Act 2001. TIS staat in Singapore onder toezicht van de Monetary Authority of Singapore (registratienummer 201101559W) conform de Securities and Futures Act (Chapter 289), die afwijkt van de Australische wetgeving.

In Singapore: Uitgegeven door Threadneedle Investments Singapore (Pte.) Limited, 3 Killiney Road, #07-07, Winsland House 1, Singapore 239519, dat in Singapore onder toezicht staat van de Monetary Authority of Singapore conform de Securities and Futures Act (Chapter 289). Ingeschreven onder nummer: 201101559W. Deze advertentie is niet beoordeeld door de Monetary Authority of Singapore.

In Hongkong: Uitgegeven door Threadneedle Portfolio Services Hong Kong Limited 天利投資管理香港有限公司. Unit 3004, Two Exchange Square, 8 Connaught Place, Hongkong, waaraan de Securities and Futures Commission (de “SFC”) vergunning heeft verleend voor het uitvoeren van gereglementeerde activiteiten van het Type 1 (CE:AQA779). In Hongkong geregistreerd onder de Companies Ordinance (Chapter 622), nr. 1173058.

In Japan: Uitgegeven door Columbia Threadneedle Investments Japan Co., Ltd. Financial Instruments Business Operator, de directeur-generaal van het Kanto Local Finance Bureau (FIBO) nr. 3281, en een lid van de Japan Investment Advisers Association en de Type II Financial Instruments Firms Association.

In het VK: Uitgegeven door Threadneedle Asset Management Limited. Ingeschreven in Engeland en Wales onder nummer 573204, Cannon Place, 78 Cannon Street, Londen, EC4N 6AG, Verenigd Koninkrijk. In het VK is ons vergunning verleend en staan wij onder toezicht van de Financial Conduct Authority.

In de EER: Uitgegeven door Threadneedle Management Luxembourg S.A. Ingeschreven in het Registre de Commerce et des Sociétés (Luxemburg) onder nummer B 110242, 44, rue de la Vallée, 2661 Luxemburg, Groothertogdom Luxemburg.

In Zwitserland: Gepubliceerd door Threadneedle Portfolio Services AG, statutair gezeteld in Claridenstrasse 41, 8002 Zürich, Zwitserland.

In het Midden-Oosten: Dit document wordt verspreid door Columbia Threadneedle Investments (ME) Limited, dat onder toezicht staat van de Dubai Financial Services Authority (DFSA). Voor distributeurs: Dit document is bedoeld om distributeurs informatie te verstrekken over producten en diensten van de Groep en mag niet verder worden verspreid. Voor institutionele cliënten: De informatie in dit document is niet bedoeld als financieel advies en is uitsluitend bestemd voor personen met voldoende kennis van beleggen die voldoen aan de criteria van de toezichthouder om te kunnen worden beschouwd als een Professional Client of als Market Counterparties. Andere personen mogen zich er niet op baseren.

Columbia Threadneedle Investments is de wereldwijde merknaam van de groep Columbia en Threadneedle.

Gerelateerde inzichten

27 februari 2024

In Credit Weekly Snapshot – February 2024

Our fixed income team provide their weekly snapshot of market events.
Read time - 5 min
27 februari 2024

Dara White

Global Head of Emerging Market Equities

Krishan Selva

Client Portfolio Manager

India’s digital revolution offers more opportunities for investors

The country is in a structural growth cycle, with a focus on reform, infrastructure investment and manufacturing. Alongside favourable demographics, it's making India an easier country in which to do business.
Read time - 3 min
26 februari 2024

Steven Bell

Chief Economist, EMEA

Low inflation to create unusual dilemma for the Bank of England

In an election year, pressure for a cut in rates will only grow as inflation eases. What is the BoE to do?
Watch time - 5 min
true
true

Important Information

Belangrijke informatie

Alleen voor professionele cliënten en/of equivalente types investeerders in uw rechtsgebied (niet te gebruiken voor, of te overhandigen aan particuliere investeerders). Dit is een marketingdocument. De vermelding van aandelen moet niet worden opgevat als een beleggingsaanbeveling.

Dit document is uitsluitend ter informatie bedoeld en kan in geen geval worden beschouwd als leidraad of beleggingsadvies. Het vormt geen aanbod of uitnodiging tot een opdracht om effecten of andere financiële instrumenten te kopen of te verkopen, noch om beleggingsadvies of beleggingsdiensten te verstrekken. Beleggen brengt risico’s met zich mee, onder meer het risico uw inleg te verliezen. Uw vermogen is blootgesteld aan risico’s. Het marktrisico kan consequenties hebben voor een specifieke emittent, sector van de economie, branche of voor de markt als geheel. De waarde van beleggingen is niet gegarandeerd. Het is dan ook mogelijk dat investeerders het bedrag dat zij hebben belegd niet terugkrijgen. Beleggen op de internationale markten gaat gepaard met bepaalde risico’s en een zekere volatiliteit als gevolg van politieke of economische ontwikkelingen, schommelingen in de wisselkoersen en afwijkende financiële en boekhoudkundige normen. De effecten die in dit document aan bod komen, worden uitsluitend ter illustratie opgevoerd, zijn onderhevig aan verandering en mogen niet opgevat worden als een aanbeveling om te kopen of te verkopen. Er wordt geen uitspraak gedaan over de eventuele winstgevendheid van die effecten. De genoemde standpunten komen overeen met de visie op de vermelde datum, kunnen veranderen als de situatie op de markt of elders verandert en wijken mogelijk af van de standpunten van andere aan Columbia Threadneedle Investments (Columbia Threadneedle) gelieerde of verwante bedrijven of medewerkers. De daadwerkelijke portefeuilles of beleggingsbeslissingen van Columbia Threadneedle en gelieerde ondernemingen, zowel voor eigen rekening als namens cliënten, zijn niet per se in overeenstemming met de standpunten uit dit document. Deze informatie is niet bedoeld als beleggingsadvies en houdt geen rekening met de individuele situatie van iedere investeerder. Bij beleggingsbeslissingen zijn de individuele financiële behoeften en doelstellingen, de beleggingshorizon en de risicotolerantie van investeerders altijd van doorslaggevend belang. De vermelde activaklassen zijn mogelijk niet geschikt voor iedere investeerder. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst en ook prognoses mogen niet als garanties worden beschouwd. Informatie en inzichten van derden zijn afkomstig van betrouwbaar geachte externe bronnen, maar de juistheid en volledigheid ervan kunnen niet worden gegarandeerd. De informatie in dit document is niet gecontroleerd door een toezichthouder.

 

In Australië: Uitgegeven door Threadneedle Investments Singapore (Pte.) Limited [“TIS”], ARBN 600 027 414. Met betrekking tot de financiële diensten die het verleent, is TIS vrijgesteld van de vereiste te beschikken over een Australische vergunning voor financiële dienstverlening uit hoofde van de Corporations Act en valt het bedrijf onder Class Order 03/1102 inzake marketing en financiële diensten aan Australische “wholesaleklanten” zoals gedefinieerd in Sectie 761G van de Corporations Act 2001. TIS staat in Singapore onder toezicht van de Monetary Authority of Singapore (registratienummer 201101559W) conform de Securities and Futures Act (Chapter 289), die afwijkt van de Australische wetgeving.

In Singapore: Uitgegeven door Threadneedle Investments Singapore (Pte.) Limited, 3 Killiney Road, #07-07, Winsland House 1, Singapore 239519, dat in Singapore onder toezicht staat van de Monetary Authority of Singapore conform de Securities and Futures Act (Chapter 289). Ingeschreven onder nummer: 201101559W. Deze advertentie is niet beoordeeld door de Monetary Authority of Singapore.

In Hongkong: Uitgegeven door Threadneedle Portfolio Services Hong Kong Limited 天利投資管理香港有限公司. Unit 3004, Two Exchange Square, 8 Connaught Place, Hongkong, waaraan de Securities and Futures Commission (de “SFC”) vergunning heeft verleend voor het uitvoeren van gereglementeerde activiteiten van het Type 1 (CE:AQA779). In Hongkong geregistreerd onder de Companies Ordinance (Chapter 622), nr. 1173058.

In Japan: Uitgegeven door Columbia Threadneedle Investments Japan Co., Ltd. Financial Instruments Business Operator, de directeur-generaal van het Kanto Local Finance Bureau (FIBO) nr. 3281, en een lid van de Japan Investment Advisers Association en de Type II Financial Instruments Firms Association.

In het VK: Uitgegeven door Threadneedle Asset Management Limited. Ingeschreven in Engeland en Wales onder nummer 573204, Cannon Place, 78 Cannon Street, Londen, EC4N 6AG, Verenigd Koninkrijk. In het VK is ons vergunning verleend en staan wij onder toezicht van de Financial Conduct Authority.

In de EER: Uitgegeven door Threadneedle Management Luxembourg S.A. Ingeschreven in het Registre de Commerce et des Sociétés (Luxemburg) onder nummer B 110242, 44, rue de la Vallée, 2661 Luxemburg, Groothertogdom Luxemburg.

In Zwitserland: Gepubliceerd door Threadneedle Portfolio Services AG, statutair gezeteld in Claridenstrasse 41, 8002 Zürich, Zwitserland.

In het Midden-Oosten: Dit document wordt verspreid door Columbia Threadneedle Investments (ME) Limited, dat onder toezicht staat van de Dubai Financial Services Authority (DFSA). Voor distributeurs: Dit document is bedoeld om distributeurs informatie te verstrekken over producten en diensten van de Groep en mag niet verder worden verspreid. Voor institutionele cliënten: De informatie in dit document is niet bedoeld als financieel advies en is uitsluitend bestemd voor personen met voldoende kennis van beleggen die voldoen aan de criteria van de toezichthouder om te kunnen worden beschouwd als een Professional Client of als Market Counterparties. Andere personen mogen zich er niet op baseren.

Columbia Threadneedle Investments is de wereldwijde merknaam van de groep Columbia en Threadneedle.

Misschien vindt u dit ook interessant

Over ons

Miljoenen mensen over de hele wereld laten het beheer van hun geld aan Columbia Threadneedle Investments over. We beheren de beleggingen van particuliere beleggers, financieel adviseurs, vermogensbeheerders, verzekeringsmaatschappijen, pensioenfondsen en andere instellingen.

Fondskoersen en vergoedingen

Columbia Threadneedle Investments heeft een uitgebreid aanbod aan beleggingsfondsen, passend bij uiteenlopende doelstellingen.

Beleggingsbenadering

Uw succes staat bij Columbia Threadneedle hoog in het vaandel. De spil van onze ambitie om consequent successen te boeken voor onze cliënten is onze opvallend unieke beleggingsbenadering, waarbij vier beloften centraal staan.

Bevestig nog een paar gegevens over uzelf om toegang te krijgen tot uw voorkeurencentrum

*Verplichte velden

Er is iets mis gegaan, probeer het alstublieft nogmaals

Dank je. U kunt nu naar uw voorkeurencentrum gaan om te kiezen welke inzichten u per e-mail wilt ontvangen.

Ga naar uw voorkeurencentrum om te bekijken en bij te werken welke inzichten u van ons per e-mail ontvangt.