Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Verantwoordeli­jke belegger

Bij Columbia Threadneedle Investments willen we het vermogen van onze cliënten op verantwoorde wijze beheren

Worker
Bij Columbia Threadneedle Investments willen we een betrouwbare partner zijn voor onze cliënten en hun vermogen op verantwoorde wijze beheren door de allocatie van hun kapitaal te baseren op gedegen onderzoek en goed ondernemingsbestuur, in overeenstemming met hun beleggingsdoelstellingen. We beheren de beleggingen van onze cliënten actief: dat is de essentie van onze onderneming. Dit doen we door een uitstekend gefundeerde assetallocatie naar bedrijven en andere activa uit te stippelen om op lange termijn waarde te creëren, economische groei te stimuleren en bij te dragen aan een bredere welvaart.
Maatschappelijk Verantwoord Beleggen (MVB) staat centraal in de waarden van onze organisatie. We zijn al vier decennia actief op het gebied van MVB1.1 en we zijn er trots op dat we bij veel baanbrekende ontwikkelingen in de sector een voortrekkersrol hebben vervuld. Zo waren we in 2006 een van eerste ondertekenaars van de Principles for Responsible Investment van de Verenigde Naties (UNPRI).
De PRI vormen een kader voor onze wereldwijde aanpak en we houden ons aan de kernprincipes ervan. Als ondertekenaar worden we jaarlijks beoordeeld op hoe we ESG-kwesties integreren in de beleggingspraktijken van al onze activaklassen.
1.1 Bevat de gegevens uit het verleden van alle entiteiten onder het merk Columbia Threadneedle.

Principles for Responsible Investment (PRI), rating 2021

Principles for Responsible Investment (PRI) 2021 rating in Dutch
Bron: PRI, juli 2021. Beoordelingen van de ondertekenaar behaald op basis van toepasselijke beoordelingsindicatoren, berekend als totaal aantal behaalde punten/totaal aantal beschikbare punten in de module (alleen rekening houdend met indicatoren die relevant zijn voor de ondertekenaar). Zowel modules waarvoor de activa niet boven de door de PRI vastgelegde drempelwaarde uitstijgen als de beoordeling van onze activiteiten als indirecte subadviseur, zijn niet in de bovenstaande beoordeling meegenomen.
1 Het bedrijf dat voorheen bekend stond als BMO GAM EMEA maakte deel uit van BMO GAM op het moment van ondertekening. De activiteiten van BMO GAM EMEA zijn in 2021 overgenomen door Ameriprise Financial, Inc. en maken nu deel uit van het wereldwijde merk Columbia Threadneedle Investments.

Belangrijke brancheorganisaties

  • Oprichtend lid van de door de Verenigde Naties gesteunde Principles for Responsible Investment (PRI).
  • Actief deelnemer aan een reeks belangrijke sectorinitiatieven, waaronder een aantal commissies van de Investment Association, de Social Bond Principles van ICMA, werkgroepen van SASB en de PLSA Stewardship Advisory Group.
  • Commerciële samenwerkingsverbanden met Big Issue Invest, INCO, Carbon Trust en Sustainalytics.

Onze aanpak van maatschappelijk verantwoord beleggen

Als actieve beheerders die zich baseren op onderzoek zijn wij van mening dat de integratie van ESG-aspecten2 in ons beleggingsonderzoek resulteert in een vollediger beeld van de risico’s en kansen en van de rendementsvooruitzichten van de bedrijven, uitgevers van obligaties en activa waarin we belegd zijn of van plan zijn te beleggen. Hoewel onze beleggingsbenadering en -stijl varieert afhankelijk van het product en de strategie, zijn al onze beleggingsprofessionals ervan overtuigd dat bedrijven die beschikken over een duurzaam bedrijfsmodel, een stabiele organisatie en het vermogen om zich waar nodig te ontwikkelen, het best gepositioneerd zijn om op lange termijn waarde te creëren voor onze cliënten, de economische groei te ondersteunen en bij te dragen aan een bredere welvaart.
Daarom zijn ESG-factoren geïntegreerd in ons fundamentele onderzoeksproces, dat geleid wordt door een team van ongeveer 200 analisten en onderzoekers. Het team werkt nauw samen voor alle belangrijke activaklassen en zet informatie en gegevens om in vernieuwende inzichten die daadwerkelijk waarde kunnen toevoegen aan onze beleggingsbeslissingen, waardoor we beter in staat zijn om de gewenste financiële en niet-financiële resultaten voor onze cliënten te behalen.
Onze meer dan 40 MVB-specialisten fungeren als expertisecentrum3. Deze specialisten werken samen met onze onderzoeks- en beleggingsprofessionals om meer inzicht te krijgen in de impact van belangrijke duurzaamheidstrends op specifieke sectoren en bedrijven. De specialisten werken ook samen met onze portefeuillebeheerders en beleggingsanalisten om risico’s en kansen binnen bedrijfstakken en sectoren onder de aandacht te brengen, zodat we onze beleggingsbeslissingen voor de diverse activaklassen daarop kunnen baseren.
Bezoek uw lokale verantwoorde beleggingspagina voor meer informatie.
2 Hoewel portefeuillebeheerders bij de beleggingsselectie gebruik kunnen maken van ESG-onderzoek, nemen ze hun eigen beleggingsbeslissingen, in overeenstemming met de mandaten van onze portefeuilles en cliënten. Daarom kunnen bepaalde teams meer of minder nadruk leggen op ESG-factoren dan andere, of er geen prioriteit aan geven.
3 Bevat de gegevens uit het verleden van alle entiteiten onder het merk Columbia Threadneedle. Hoewel portefeuillebeheerders bij de beleggingsselectie gebruik kunnen maken van ESG-onderzoek, nemen ze hun eigen beleggingsbeslissingen, in overeenstemming met de mandaten van onze portefeuilles en cliënten. Daarom kunnen bepaalde teams meer of minder nadruk leggen op ESG-factoren dan andere, of er geen prioriteit aan geven.

Actief aandeelhouderschap

Columbia Threadneedle Investments biedt haar cliënten een beleggingsbenadering die actief aandeelhouderschap omvat. Voor ons als actieve aandeelhouders en stewards van het vermogen van onze cliënten, is proactief engagement (dialoog) met de bedrijven waarin we namens onze cliënten beleggen een integraal onderdeel van onze onderzoeks- en beleggingsbenadering. Door de bedrijven waarin we beleggen op constructieve wijze aan te moedigen om verbeteringen aan te brengen, kan actief aandeelhouderschap een krachtige aanjager zijn van positieve veranderingen, wat aansluit op onze verplichting om onze cliënten rendement op lange termijn te bieden. We zijn het engagement aangegaan om via onderzoek meer inzicht te verkrijgen, om de relaties met de bedrijven waarin we beleggen te verdiepen en om veranderingen teweeg te brengen.

We gaan na welke ESG-problemen van strategisch belang zijn voor de ondernemingen waarin we beleggen en welke bredere impact deze op de wereld hebben. We zorgen ervoor dat onze engagementbenadering goed onderbouwd is en ondersteund wordt door samenwerkingsverbanden tussen specialisten in diverse activaklassen, thema’s en sectoren. Indien nodig beschikken we over tools om bepaalde zaken te escaleren. Bij een bedrijf een consensus voor verandering bewerkstelligen en de tools daarvoor ontwikkelen kan tijd vergen. Wij staan bedrijven daarin bij, en we verlangen dat ze de afspraken nakomen.

Verantwoord beheer van vastgoed: onze aanpak in vijf stappen

Gebouwen kunnen een enorme bijdrage leveren in de strijd tegen klimaatverandering, aangezien vastgoed ongeveer 40% van de energie in de wereld verbruikt en voor 30% bijdraagt aan de jaarlijkse uitstoot van broeikasgassen4.
Inzicht verkrijgen in de ecologische en sociale risico’s van vastgoedactiva vormt de essentie van onze aanpak. We richten ons op het beperken van die risico’s en zoeken voortdurend naar verbeteringen door de ecologische en sociale impact gedurende de levenscyclus van onze vastgoedactiva te beoordelen. Deze aanpak is volledig geïntegreerd in de dagelijkse activiteiten van ons bedrijf.

1. Beleggen in vastgoed (aankoop van activa)

Onze fondsbeheerders voeren een diepgravend due-diligence-onderzoek uit en inspecteren alle panden die in aanmerking komen voor aankoop. Ze kijken naar factoren zoals energieprestaties/MEES (minimumnormen voor energieverbruik), ecologische risico’s/impact (waaronder het overstromingsrisico) en potentiële verbeteringen op het vlak van duurzaamheid.

2. Strategisch vermogensbeheer

Onze vermogensbeheerders ontwikkelen unieke strategieën om waarde toe te voegen aan elk gebouw dat we beheren. Ze houden rekening met aspecten als ecologische, energie- en waterefficiëntie, afvalbeheer en best practices op het gebied van duurzaamheid. Ze kijken ook naar manieren om gezondheid en welzijn en betrokkenheid bij de plaatselijke gemeenschappen te bevorderen. Tot slot zoeken onze vermogensbeheerders ook naar mogelijkheden om de informatie-uitwisseling en samenwerking met huurders te bevorderen, zodat de duurzaamheidsstrategieën gezamenlijk kunnen worden uitgevoerd door de gebruiker en het beheerteam.

3. Renovatie en verbetering van gebouwen

Renovaties uitgevoerd door onze vermogensbeheerders bieden het grootste potentieel om de ecologische en sociale impact van onze gebouwen te verbeteren. In ons Handvest Renovatie worden strenge duurzaamheidsnormen gepromoot en de bouwprojecten bevatten een reeks minimumvereisten met betrekking tot ecologisch beheer, bouwkwaliteit en -flexibiliteit, gezondheid en welzijn, energie-efficiëntie, transport, water, bouwmaterialen, afvalmanagement, ecologie en vervuiling.

4. Vastgoedbeheer

Wij zijn actieve beheerders die ernaar streven de dagelijkse ecologische impact van onze gebouwen voortdurend te verbeteren en tegelijk de tevredenheid en het engagement van de gebruikers te maximaliseren. Dat doen we door speciale Toezichthoudende Beheerders te laten samenwerken met externe vastgoedbeheerders om doelstellingen te realiseren die zijn afgestemd op een aantal duidelijk gedefinieerde doelen uit onze Routekaart voor Duurzaamheid. Die Toezichthoudende Beheerders zijn ook verantwoordelijk voor het monitoren van de gezondheid en veiligheid van de gebruikers van al onze gebouwen. Dit toezicht vindt plaats in de vorm van maandelijkse rapportages, vergaderingen en onafhankelijke jaarlijkse audits.

5. Risico en governance

Ons vastgoedteam profiteert van strenge risico- en governancecontroles. We hebben een geïntegreerd governanceteam voor vastgoed dat toezicht houdt op ‘eerstelijns’-risico’s en -governance. Het team heeft ook een liaisonfunctie met Group Investment en Operations Risk and Compliance (‘tweedelijns’-functies), en met audit (‘derdelijns’) indien nodig. Onze beleggings- en beheerprocescontroles worden ook jaarlijks onafhankelijk gecontroleerd als onderdeel van de ISAE-rapportageverplichtingen van ons bedrijf.

4 Sustainable real estate investment: Implementing the Paris Climate agreement – an action framework, PRI, 2016
https://www.unpri.org/property/sustainable-real-estate-investment-implementing-the-paris-climate-agreement/138.article.